Deutsches Theater Berlin (Institution)

  Erwähnungen
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 2. 3. [1895]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 4. [1895]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 1. [1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [30.? 1. 1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [5.? 2. 1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 2. [1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [24. 8. 1896?]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 10. [1896]
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, [4. 6. 1898]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 26. 6. [1898]
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 16. 9. 1898
 • Arthur Schnitzler an Ludwig Ganghofer, 4. 2. 1899
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [23. 3. 1899]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 12. [1899]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 20. 2. 1900
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 5. [1900]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 19. 9. [1900]
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 27. 5. 1902
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 16. 8. 1902
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [6.?] 2. 1903
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 11. 9. 1905
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 20. 10. 1911
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 26. 8. 1918