Clementine Goldmann (15. 5. 1842 Breslau – 24. 2. 1924 Frankfurt am Main)

   Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 4. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 4. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 11. 5. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 6. [1891]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 10. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 8. 9. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 7. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 13. 10. [1895]
  • Clementine Goldmann und Vally Rosengart an Arthur Schnitzler, [11. 1. 1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 1. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 1. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 2. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 4. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 4. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 9. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 15. 6. [1897]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 18. 6. [1897]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 8. [1897]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 10. 3. [1898]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 8. [1898]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 10. [1898]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 31. 3. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 12. 11. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 12. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 18. 4. [1900]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1900]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 25. 8. 1907