Helene Schnitzler (16. 7. 1871 Budapest – September 1941 Atlantischer Ozean)

   Erwähnungen
  • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 30. 6. 1894
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 2. 7. 1894
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 7. 1894
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 7. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 8. 9. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 10. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 28. 11. 1894
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 5. 1. [1895]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, [19. 1. 1895?]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 2. 3. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 7. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 9. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 2. [1.? 1897]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 9. 1897
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 20. 2. 1900
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 17. 7. 1900
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 12. [1900]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 22. 7. 1901
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 23. 10. 1910