Vally Rosengart

   Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 4. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 11. 5. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 10. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 6. 1893
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 4. [1894]
  • Lou Andreas-Salomé an Arthur Schnitzler, [9. 1. 1896]
  • Clementine Goldmann und Vally Rosengart an Arthur Schnitzler, [11. 1. 1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 2. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [28.–31. 3. 1898?]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 31. 3. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 4. 1899
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 12. [1899]