Berggasse

Tagebuch Interviews, Meinungen, Proteste Rechtsakten Wien Geschichte Wiki PMB

Erwähnungen
 • Fedor Mamroth und Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 12. 1888
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 14. 6. 1889
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 18. 6. 1889
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 6. 1889
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 8. 1889
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 8. 1889
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 21. 10. 1889
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 12. 1889
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 12. 1889
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 11. 8. 1890
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 18. 8. 1890
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 9. 1890
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 10. 1890
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [28. 9. 1891?]
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [vor dem 24.? 1. 1892]
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 8. 10. 1892
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 9. 7. 1893