Berliner Tageblatt

Rechtsakten Bahr Textverzeichnis PMB

Erwähnungen
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 13. 10. [1895]
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [8. 2. 1896]
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [18. 5. 1898]
 • Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 12. 1. 1899
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 28. 4. 1899
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 3. [1900]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 5. [1900]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 19. 9. [1900]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 10. [1900]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 11. [1901]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 10. 11. [1902]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [6.?] 2. 1903
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 18. 11. [1904]
 • Gertrud Rung an Arthur Schnitzler, 17. 2. 1925