Mercure de France

Wikipedia Wikidata PMB

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 2. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 28. 2. [1894]
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, [9. 3. 1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 5. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 15. 6. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 6. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 11. [1896]