Überbrettl (Institution)

Wikipedia Wikidata PMB GND

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 18. 2. [1901]
  • Paul Goldmann an Olga Gussmann, 3. 4. [1901]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 4. [1901]
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 10. 8. 1901
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 10. [1901]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 11. [1901]
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 8. 2. 1905