Stuttgart

    Erwähnungen
  • Max Burckhard: Widmungsexemplar Simon Thums für Arthur Schnitzler, [2. 10. 1897?]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 9. [1899]
  • Arthur Schnitzler an Felix Braun, [nach dem 15. 3. 1926?]