Das Tage-Buch (Institution)

Rechtsakten Wikipedia Wikidata PMB

Erwähnungen
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 10. 2. 1921
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 26. 4. 1922
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 21. 9. 1925
 • Arthur Schnitzler an Stefan Großmann, 24. 9. 1925
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, [nach dem 25. 9. 1925]
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 23. 11. 1925
 • Arthur Schnitzler an Stefan Großmann, 24. 12. 1925
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 2. 1. 192[6?]
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 25. 5. 1926
 • Arthur Schnitzler an Stefan Großmann, 31. 5. 1926
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 2. 6. 1926
 • Arthur Schnitzler an Stefan Großmann, 7. 11. 1927