Max Nordau (29. 7. 1849 Budapest – 22. 1. 1923 Paris)

geboren Maximilian Simon Südfeld

Schriftsteller, Mediziner

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 6. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 6. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 15. 10. [1895]
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 21. 7. 1896
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [Ende Oktober 1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 14. 11. [1903]