Bologna

    Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 27. 8. 1898
  • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 30. 8. 1898
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 31. 8. 1898
  • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 2. 10. [1898]
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 4. 10. 1898
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 9. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 11. 2. 1900
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 18. 4. 1901