Palasthotel Berlin

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 20. 11. [1900]
  • Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 20. 2. 1903
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 20. 2. 1903
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 22. 2. 1903
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 27. 2. 1903