Café Pfob

  Erwähnungen
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 5. 8. [1892]
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [5. 10.? 1892]
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [8. 11. 1892]
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 9. 11. 1892
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [12. 11. 1892]
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [23. 11. 1892?]
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 24. 11. 1892
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 29. 12. 1892
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 7. 1. 1893
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 16. 12. 1898
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [10. 1. 1899]
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, [10. 1. 1899]
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [28. 1. 1899]