K. u. k. Zensurstelle (Institution)

PMB

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 12. 11. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 11. 12. [1899]
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 22. 7. 1912
  • Arthur Schnitzler an Karin Michaëlis, 8. 11. 1916
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 28. 9. 1917
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 19. 12. 1917