J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger (Institution)

PMB

Erwähnungen
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 14. 7. [1896]
  • Max Burckhard: Widmungsexemplar Simon Thums für Arthur Schnitzler, [2. 10. 1897?]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 9. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 4. [1902]
  • Georg Brandes: Widmungsexemplar Armand Carrel für Arthur Schnitzler, [nach dem 16. 11. 1912]