Wipplingerstraße

Tagebuch Schnitzler/Bahr Rechtsakten PMB

Erwähnungen
 • Jaques Joachim und Eduard Michael Kafka an Arthur Schnitzler, 6. 7. 1891
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 2. 9. 1902
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 4. 9. 1902
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 15. 10. 1902
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 17. 9. 1903
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 19. 9. [1903]
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [zwischen 26. und 30. 10. 1903]
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 9. 12. 1903
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 2. 7. 1904
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 27. 11. 1904
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [23?. 12. 1904]
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 11. 4. 1905
 • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 18. 7. 1905
 • Hugo und Gerty von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 31. 10. 1908