Mauer

Wikipedia Wikidata PMB GND

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 2. [1897]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [17./18.?] 9. 1897
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 5.–6. 8. 1904
  • Hugo Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [19. 3. 1921]