Georges Courteline (25. 6. 1858 Tours – 25. 6. 1929 Paris)

Schriftsteller

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [zwischen 29. 9. und 2. 10. 1893]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 12. 1. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 9. [1896]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 26. 4. 1897