Russisches Theater. II

    Erschienen
  • 23. 3. 1906.

  • Bibliografische Angabe: B. Z. am Mittag, Jg. 30, Nr. 70, 23. 3. 1906, S. 2.
    Erwähnungen
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 28. 3. 1906
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 2. 4. 1906