Adele Kapper (25. 1. 1870 Wien – 1941 Vernichtungslager Maly Trostinez)

      Erwähnungen
    • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 18. 8. 1890
    • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 30. 6. 1894
    • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 2. 7. 1894