Victor Hehn (8. 10. 1813 – 21. 3. 1890 Berlin)

Historiker, Bibliothekar, Linguist, Schriftsteller

      Erwähnungen
    • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 14. 7. [1896]
    • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 4. [1902]