Pisa

Tagebuch PMB geoNames

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 8. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 12. 2. [1901]
  • Franz Blei an Arthur Schnitzler, [Anfang? Januar 1911]