Hotel Sacher

  Erwähnungen
 • Oscar Blumenthal an Arthur Schnitzler, [6. 3. 1892]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [13. 3. 1892]
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 23. 6. 1893
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 24. 1. 1898
 • Gerhart Hauptmann an Arthur Schnitzler, [29. 11. 1902]
 • Paul Goldmann und Eva Marie Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 10. 1909
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 26. 12. 1910
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 30. 12. 1910
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 31. 12. 1910