Schlesien

Tagebuch Rechtsakten Wikipedia Wikidata PMB geoNames

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 21. 6. [1900]
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 10. 5. [1901]
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 13. 5. [1901]
  • Arthur Schnitzler u. a. an Gerhart Hauptmann, 7. 9. 1904
  • Arthur Schnitzler an Gerhart Hauptmann, 6. 6. 1922