Badehotel

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 7. [1896]
  • Felix Salten u. a. an Arthur Schnitzler, 6. 8. 1896
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 7. 8. 1896
  • Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 7. 8. 1896
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 1. 8. 1906
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 8. 1906