»Liebelei« [Telegramm zur Uraufführung]

PMB

  • Bibliografische Angabe: Berliner Lokal-Anzeiger, Jg. 13, Nr. 475, 10. 10. 1895, Morgenblatt, 1. Ausgabe, S. 3
Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 13. 10. [1895]