Rue Saint-Joseph

PMB

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]