Hjalmar Christensen (5. 5. 1869 – 29. 12. 1925)

Kritiker, Kunstschriftsteller

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]