Louis Philippe Robert d’Orléans, duc d’Orléans (6. 2. 1869 Twickenham – 28. 3. 1926 Palermo)

Thronprätendent

      Erwähnungen
    • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 14. 7. [1896]
    • Max Burckhard an Arthur Schnitzler, [zwischen 27. 10. und 1. 11. 1896]