Hotel Continental (Berlin)

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 20. 11. [1900]
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 12. 2. 1904
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 20. 11. [1905]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 20. 11. 1905
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 2. 1906
  • Lou Andreas-Salomé an Arthur Schnitzler, 19. 2. 1906