Freund & Jeckel (Institution)

PMB GND

Erwähnungen
  • Paul Goldmann und Fedor Mamroth an Arthur Schnitzler, 4. 6. 1893
  • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, [25. 7. 1893]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 11. 8. 1893
  • Karl Kraus u.a. an Richard Dehmel, 10. 2. 1894