Moderne Dichtung/Moderne Rundschau (Institution)

Schnitzler/Bahr PMB

Erwähnungen
  • Jaques Joachim an Arthur Schnitzler, 31. 1. 1890
  • Michael Konstantin an Arthur Schnitzler, 22. 5. 1890
  • Friedrich M. Fels an Arthur Schnitzler, 18. 6. 1891
  • Eduard Michael Kafka an Arthur Schnitzler, 30. 8. 1891