Ernst von Hammerstein-Loxten (2. 10. 1827 Loxten – 5. 6. 1914 Loxten)

Politiker, Minister, Jurist

Wikipedia Wikidata PMB GND

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 5. [1901]