Buchhandlung L. Rosner (Institution)

PMB

Erwähnungen
  • Felix Salten: Widmungsexemplar Der Hinterbliebene für Arthur Schnitzler, 3. 1. 1900
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 4. [1902]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 26. 10. [1902]