Hotel de l’Athénée

PMB

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 4. [1897]