Rue Jouffroy d'Abbans

PMB

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 2. [1897]