Charlottenburg

    Erwähnungen
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 29. 1. 1906
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 21. 4. [1906]
  • Felix und Ottilie Salten an Arthur Schnitzler, 27. 7. 1906
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 22. 10. 1907
  • Arthur Schnitzler an Lotte Bloch-Zavřel, 11. 4. 1927