Hotel Savoy

    Erwähnungen
  • Ludwig Ganghofer an Arthur Schnitzler, 30. 4. [1899]
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 30. 4. 1899
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 29. 9. 1899
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 29. 9. 1899
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 3. 10. 1899
  • Paul Goldmann und Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 21. 8. 1901
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 1. [1902]
  • Felix Salten u. a. an Arthur Schnitzler, 19. 4. 1906