Det Kongelige Teater

Interviews, Meinungen, Proteste Wikipedia Wikidata PMB

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 26. 5. [1904]
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, vor dem 2. 12. 1911
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 18. 9. 1918