Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 21. 3. 1894*Herrn Dr. Rich. Beer Hofman[n]

*Lieber Richard,

Doerſtag Abend bei mir das Kaffehaus.
Zwiſchen ½ 10 u 10. –
Herzlichen Gruß.
Arthur
    Bildrechte © Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale

    Donnerstag] vgl. A. S.: Tagebuch, 22. 3. 1894